Søofficers-Foreningens love
Senest revideret den 11. februar 2020

I. Foreningens formål og hjemsted

§ 1
Foreningens formål er at fremme samværet og vedligeholde et kammeratligt forhold imellem medlemmerne samt at udvise gæstfrihed mod udenlandske mariners officerer og andre, mod hvem der måtte være anledning til at vise opmærksomhed.
Foreningens hjemsted er København.

II. Foreningens medlemmer samt disses rettigheder og pligter

§ 2
Som ordinære medlemmer kan optages ansatte og tidligere ansatte officerer af Søværnets linje, fastansatte læger i Forsvaret med tilknytning til Søværnet samt orlogsprovst.
Anmodning om optagelse indsendes til bestyrelsen, der afgør, om betingelserne for optagelse er opfyldt.
Som ordinære medlemmer kan endvidere optages personer, der har særlig tilknytning til og interesse for Søværnet. Beslutning om optagelse af sådanne medlemmer træffes på en generalforsamling efter motiveret indstilling fra en enig bestyrelse.
Enhver, der optages, er forpligtet til at blive i foreningen i 1 år, såfremt afskedigelse fra tjenesten ikke sker forinden.

§ 3
Som æresmedlemmer kan optages eller udnævnes personer, som i særlig grad har bidraget til foreningens fremme, eller som særligt har gjort sig fortjent hertil.
Optagelse sker på samme måde som i § 2, 3. afsnit foreskrevet.
Udnævnelse af ordinære medlemmer til æresmedlemmer sker ved enstemmig bestyrelsesbeslutning.
Æresmedlemmer har samme rettigheder som ordinære medlemmer.

§ 4
Marineattachéer akkrediteret Danmark og udenlandske mariners officerer tjenstgørende i Danmark kan af bestyrelsen opfordres til at være midlertidige medlemmer af foreningen, så længe de fungerer i den pågældende stilling.
Midlertidige medlemmer har medlemsrettigheder i overensstemmelse med § 12 samt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse også efter § 9.

§ 5
Alle medlemmer, som opfylder betingelserne for at være medlemmer efter lovenes § 2 eller § 3, kan udøve stemmeret ved personligt møde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen eller til navngivet og stemmeberettiget medlem. Alle fuldmagter skal være dirigenten i hænde ved generalforsamlingens begyndelse.

§ 6
Medlemskontingentet fastsættes på den ordentlige generalforsamling (jf. § 32).
Æresmedlemmer og midlertidige medlemmer er kontingentfrie.
Den ordentlige generalforsamling kan fastsætte særligt, reduceret kontingent for medlemmer, der er afskedigede og har bopæl uden for Storkøbenhavn, eller har betalt kontingent til foreningen i sammenlagt 40 år.

§ 7
For indtrædende medlemmer begynder forpligtelsen til at betale kontingent med den kalendermåned, i hvilken indtrædelsen sker.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal.

§ 8
Et medlem kan udelukkes af foreningen efter forslag fra bestyrelsen og efter samme regler som for vedtagelse af lovændringer (jf. § 34).

III. Foreningens virksomhed

§ 9
Det tilstræbes ved afholdelse af selskabelige sammenkomster at fremme det kammeratlige samvær.
Foreningens selskabelige sammenkomster skal søges afholdt inden for sådanne økonomiske rammer, at almindelig deltagelse kan forventes.
Bestyrelsen kan tillade, at medlemmerne til disse sammenkomster inviterer enkelte gæster, for hvilke særlig deltagerpris fastsættes.
Bestyrelsen kan endvidere på foreningens vegne indbyde gæster.

IV. Foreningens lokaler, deres benyttelse m.m.

§ 10
Til afholdelse af møder eller selskabelige sammenkomster benyttes foreningens lokaler i henhold til de til enhver tid gældende vilkår for foreningens lokaleanvendelse. Bestyrelsen holder i fornødent omfang foreningens medlemmer og foreninger, hvis virke har betydning for foreningen, orienterede om disse vilkår.
Bestyrelsen kan, når forholdene gør det nødvendigt, leje lokaler uden for foreningen i nævnte øjemed.
I foreningen er fremlagt blade, tidsskrifter o.l. til gennemlæsning på stedet.

§ 11
Tom paragraf.

§ 12
Tom paragraf.

§ 13
Tom paragraf.

§ 14
Til en månedlig frokost for ikke tjenestegørende medlemmer og til et månedligt aftenarrangement for medlemmer kan foreningen yde tilskud efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

§ 15
For deltagelse i foreningens selskabelige sammenkomster og fælles måltider m.m. erlægges betaling efter bestemmelser og takster, som i forvejen bekendtgøres af bestyrelsen. Når den økonomiske status tillader det, og omstændighederne taler derfor, kan bestyrelsen hertil yde tilskud af foreningens midler.

V. Foreningens formue

§ 16
Foreningens formue omfatter en Grundfond samt en Reserve- og Fornyelsesfond.
Foreningens Grundfond må ikke formindskes uden generalforsamlingens bemyndigelse. Bestyrelsen er ansvarlig for dens hensigtsmæssige anbringelse og skal på hvert års ordentlige generalforsamling give meddelelse om, på hvilken måde dens midler er anbragt, og om den ved gaver eller på anden måde er blevet forøget.
Hvad foreningen ejer ud over Grundfonden henlægges som Reserve- og Fornyelsesfond, hvilket bestyrelsen med ansvar overfor generalforsamlingen kan anvende til formål, der tjener foreningens tarv.

VI. Foreningens bestyrelse

§ 17
Foreningens bestyrelse består af en formand, der skal være tjenestegørende officer af admiralsklassen, kommandør eller kommandørkaptajn, og 5 medlemmer, samt formanden for Søe-Lieutenant-Selskabet, hvis denne er medlem af foreningen.
Fordelingen af de særlige hverv som næstformand, kasserer, sekretær og vindelegeret bestemmer bestyrelsen selv imellem sine medlemmer.

§ 18
Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, som har været i det mindste 2 år i foreningen. Valg af bestyrelsesmedlemmer foretages på hvert års ordentlige generalforsamling og er gældende for 2 år ad gangen, idet halvdelen udtræder årligt. Første gang efter en samlet bestyrelses valg afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal afgå.
Genvalg kan finde sted.
Det overlades til bestyrelsen ved eget valg at holde sig fuldtallig i tilfælde af fraværelse, såfremt supplering anses for ønskelig.
Formanden for Søe-Lieutenant-Selskabet er som fast medlem af bestyrelsen dog undtaget for denne paragrafs bestemmelser.

§ 19
Formanden våger over skik og orden i foreningen såvel i henseende til forretninger som til lovenes overholdelse. Han påtaler enhver uorden samt håndhæver hvert medlems – såvel som hele foreningens – rettigheder.

§ 20
Kassereren forvalter foreningens midler og fører regnskabet under bestyrelsens tilsyn; dog kan ændring i anbringelse af Grundfondens midler kun ske ifølge den samlede bestyrelses beslutning.

§ 21
Sekretæren besørger under formandens ledelse korrespondancen og har tilsyn med foreningens arkiv. Han fører under dirigentens tilsyn en protokol ved generalforsamlingerne, hvori kortfattet optages forhandlingernes genstand og udfald. Over bestyrelsesmøderne fører han en forhandlingsprotokol, der for hvert møde undertegnes af tilstedeværende medlemmer.

§ 22
Bestyrelsen har under ansvar over for generalforsamlingen ledelsen af foreningens anliggender og varetager i det hele foreningens økonomiske og administrative interesser.
Bestyrelsen våger over, at politisk virksomhed holdes uden for foreningen som uforenelig med dennes formål.
Forinden bestyrelsen tager bestemmelse om opsigelse af lejekontrakt og flytning til nye lokaler, forelægger den spørgsmålet for en generalforsamling.

§ 23
Tom paragraf.

§ 24
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
Med mindre andet er bestemt i disse love, sker alle afgørelser ved simpelt flertal. Er stemmerne lige, gør formandens, respektive næstformandens stemme udslaget.

§ 25
Bestyrelsen kan til behandling af spørgsmål vedrørende foreningens virksomhed nedsætte udvalg, der afgiver betænkning til bestyrelsen.

§ 26
Indbydelse til deltagelse i sammenkomster o.l. for foreningens medlemmer bekendtgøres ved meddelelse og opslag.
Hvis det på grund af pladsen skulle være nødvendigt at begrænse antallet af deltagere, kan bestyrelsen slutte indtegningen, når det tilkendegivne maksimumantal er nået.

§ 27
Bestyrelsen kan antage en lønnet forretningsfører, som under bestyrelsens tilsyn er behjælpelig med forretningernes førelse. Endvidere kan bestyrelsen antage lønnet medhjælp i det omfang, den måtte skønne fornødent.

§ 28
Bestyrelsen kan ikke behæfte foreningen med kautionsforpligtelser eller gæld ud over, hvad der måtte være en følge af foreningens almindelige drift.

§ 29
Regnskabsåret er fra den 1. oktober til den 30. september.
Når årsregnskabet er afsluttet, forelægges det foreningens revisorer, der meddeler bestyrelsen, hvilke bemærkninger de forlanger forelagt for den ordentlige generalforsamling.
Årsregnskabet med revisorpåtegning skal være fremlagt i foreningens lokaler i de sidste 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

VII. Revisorer

§ 30
Til at revidere regnskaberne vælges af den ordentlige generalforsamling for regnskabsåret 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret/registreret revisor og den anden et af medlemmerne. For sidstnævnte vælges et medlem som revisorsuppleant.

VIII. Generalforsamlingen

§ 31
I alle foreningens anliggender har generalforsamlingen den øverste myndighed inden for de ved lovene fastsatte grænser (jf. § 34). Generalforsamlingen er enten ordentlig eller overordentlig.

§ 32
Ordentlig generalforsamling afholdes årligt i november med dagsordenen:

  1. Beretning om det sidst forløbne foreningsår, herunder meddelelse om af- og tilgang af medlemmer.
  2. Forelæggelse til godkendelse af regnskabet for det sidst forløbne regnskabsår med revisorernes bemærkninger.
  3. Forelæggelse af drifts- og investeringsbudget for det følgende år til orientering.
  4. Vedtagelse af størrelsen af det årlige medlemskontingent.
  5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes efter indvarsling fra bestyrelsen. Indvarsling med angivelse af dagsorden skal ske mindst 14 dage forinden ved opslag samt ved meddelelse til hvert enkelt stemmeberettiget medlem (jf. § 5).
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober.

§ 33
Overordentlig generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det nødvendigt, eller når det forlanges af mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer ved motiveret henvendelse til bestyrelsen.
Indvarsling af en overordentlig generalforsamling sker efter de for indvarslingen af den ordentlige generalforsamling givne regler. Dog skal bestyrelsen i særlige tilfælde kunne indkalde en overordentlig generalforsamling med kortere varsel end det foreskrevne.
Samtidig med indvarslingen meddeles dagsorden ved opslag samt ved meddelelse til hvert enkelt stemmeberettiget medlem (jf. § 5).

§ 34
Forslag til ændringer af foreningens love behandles i et til lejligheden nedsat udvalg, der fremlægger betænkning og forslag for generalforsamlingen.
Ændringer i foreningens love kan kun finde sted efter vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer på en ordentlig eller overordentlig generalforsamling og efterfulgt af en urafstemning, ved hvilken lovændringerne er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved urafstemning følges nedenstående fremgangsmåde: Senest 1 måned efter generalforsamlingen tilsendes hvert enkelt stemmeberettiget medlem en meddelelse om det på generalforsamlingen vedtagne forslag, en kortfattet redegørelse af generalforsamlingens behandling af forslaget, oplysning om antallet af stemmeberettigede  deltagere ved generalforsamlingen samt resultatet af den stedfundne afstemning. Meddelelsen bilægges en svarformular som stemmeseddel.
Stemmesedlen udfyldes og returneres, således at den er bestyrelsen i hænde senest 2 måneder efter dens udsendelse.
Stemmeoptælling finder sted senest 14 dage herefter.
Stemmesedlerne åbnes i overværelse af mindst en af foreningens revisorer, som kontrollerer stemmeoptællingen og i tvivlstilfælde afgør, hvorledes en stemmeseddel skal forstås.
Meddelelse om resultatet af urafstemningen udsendes til hvert enkelt stemmeberettiget medlem.
Samme afstemningsmåde kan efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning følges ved andre forslag.

IX. Forretningsorden

§ 35
Enhver generalforsamling ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen. Ethvert medlem er pligtig til at underkaste sig dirigentens kendelse.

§ 36
Hvor ikke anderledes er bestemt (jf. §§ 8, 34 og 39), er en sag vedtaget, når den har opnået simpelt flertal.
Afstemning sker i reglen ved håndsoprækning, og den bør stedse bestå af prøve og modprøve.
Dirigenten er berettiget til at lade foretage skriftlig afstemning, enten straks eller efter en afstemning på almindelig måde, når udfaldet af denne forekommer ham tvivlsomt. Ligeledes kan 5 medlemmer inden prøvens begyndelse forlange en sådan skriftlig afstemning.
Denne sidste afstemningsmåde skal i reglen benyttes, når sagen angår personlige forhold og i så fald altid, når ét medlem ønsker det.
Når der er lige mange stemmer for og imod et forslag, betragtes det som forkastet.

§ 37
Såfremt forhandlingerne skulle trække uforholdsmæssigt længe ud, kan dirigenten eller 5 medlemmer foreslå deres afslutning, hvilket afgøres ved afstemning uden forhandling.

§ 38
En kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen med gengivelse af de vedtagne beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, der underskrives af formanden og dirigenten.
Forhandlingsprotokollen tilstilles derefter bestyrelsen, hvorefter den gøres tilgængelig for medlemmerne ved opslag i mindst 1 måned.

X. Foreningens opløsning

§ 39
Beslutningen om foreningens opløsning træffes efter de regler, som gælder for vedtagelse af lovændring (jf. § 34).
Samtidig med beslutningen om opløsning af foreningen bestemmes, hvorvidt de af foreningens ejendele, for hvilke der ikke er særlige bestemmelser, skal realiseres eller søges bevaret.
Efter at beslutning om opløsning er truffet, administreres den efterladte formue og eventuelle ejendele af en bestyrelse, der udpeges af den generalforsamling, som har truffet beslutning om foreningens opløsning. Denne bestyrelse er selvsupplerende.
Renten af kapitalen kan af denne bestyrelse anvendes til understøttelse af uformuende enker efter tidligere medlemmer i foreningen og, hvis sådanne ikke findes, til uformuende enker efter officerer, der, hvis foreningen havde bestået, kunne have været medlem af denne.
Kapitalen skal anbringes efter de for anbringelse af umyndiges midler gældende regler og forvaltes af et anerkendt forvaltningsinstitut og således, at den eventuelt atter engang i tiden kan blive disponibel til genoprettelse af en lignende forening; den på dette tidspunkt siddende bestyrelse træffer bestemmelse om, hvorvidt en nystiftet forening opfylder betingelserne for at kunne overtage Søofficers-Foreningens efterladte formue.
Beslutning herom er endelig og kan ikke indbringes til prøvelse for domstolene.