Om Søofficers-Foreningen

Formål og motto

Søofficers-Foreningens virksomhed er baseret på afholdelse af selskabelige sammenkomster med det formål:

  • At fremme samværet og vedligeholde et kammeratligt forhold mellem medlemmerne
  • At udvise gæstfrihed mod fremmede mariners officerer og andre, mod hvem der måtte være anledning til at vise opmærksomhed

Samvær og kammeratskab

Søofficers-Foreningens motto er »Samvær og kammeratskab«.

Virksomhed

Søofficers-Foreningens virksomhed er baseret på afholdelse af selskabelige sammenkomster, som det er beskrevet i paragraffen om foreningens virksomhed.

Det tilstræbes ved afholdelse af selskabelige sammenkomster at fremme det kammeratlige samvær

Selskabelige sammenkomster, som af bestyrelsen arrangeres for medlemmer med ledsager, skal søges afholdt inden for sådanne økonomiske rammer, at almindelig deltagelse kan forventes.

Love

Søofficers-Foreningens love er senest revideret den 8. februar 2016. Her kan du læse de gældende vedtægter for foreningen, der blandt andet omhandler bestyrelsen og forretningsordenen.

Domiciler

Søofficers-Foreningen har gennem årene haft til huse flere forskellige steder, der alle har været kendetegnet ved at kunne skabe hyggelige rammer for selskabeligt samvær mellem medlemmerne.

Historie

Søofficers-Foreningens baggrund er formet af historien, krigene og de menneskelige kræfter, der har stået sammen om bevarelsen af klublivet, der er repræsenteret ved aktive og pensionerede søofficerer.

Logo

I 1883 fik Søofficers-Foreningen i forbindelse med de nye love sit eget logo, idet man fik Marineministeriets tilladelse til at måtte benytte en krone over bogstaverne S, O og F, i hvilke der i bogstavet O er anbragt et anker. Dette har siden været foreningens mærke og signet. Flere forsøg gennem årene på at ændre dette mærke er blevet afvist.

Senest ved generalforsamlingen den 28. november 1950 blev det overvejet, om foreningen skulle ændre sit logo, der havde været i brug siden 1883. Der var ved generalforsamlingen fremsat forslag om det logo, som Det Søe-Militaire Kaart-, Archiv- og Bibliotheks-Selskab havde haft, og som foreningen nu rådede over. Den omkransende tekst skulle så ændres til Søofficers-Foreningen. Ændringen blev dog ikke gennemført, og man bibeholdt de sammenslyngede bogstaver SOF.